Jemgyýeti

Ählisini görkez

Biz barada

       Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti 1968-nji ýylyň iýul aýynyň 25-ne esaslandyrylyp, 1978-nji ýyldan bäri bolsa "Halkara Tebigaty goramak" guramasynyň (IUCN) ýurdumyz boýunça ýeke-täk agzasy bolmak bilen, diýarymyzyň çäginde ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça giň möçberli ylmy, wagyz-nesihat, aň-bilim, amaly işleri alyp barýan esasy jemgyýetçilik guramasydyr. 

       Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň häzirki wagtda 310 müňden gowrak meýletin agzasy bolmak bilen, jemgyýet eýýäm 55        ýyldan bäri hereket edip, tebigaty goramakda we ekologiki jemgyýetçilik seljermelerini geçirmekde uly tejribesi bardyr.

Şeýle-de, ýurdumyzyň tebigy gözellik ýerlerindäki ösümlik we haýwanat dünýäsine ekologiki saparlary gurnap olaryň ýagdaýy dogrusynda materiallary toplamak we seljermek hemde daşky gurşawy goramak boýunça döwlet edaralaryna degişli teklipleri taýýarlaýar.   

       Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti Hormatly Prezidentimiziň adyl syýasatyny goldamak bilen halkyň arasynda gözel tebigatymyzy aýap saklamak, geljekki nesillermize kämil görnüşde ýetirmek üçin wagyz işlerini geçirmekde öz goşandyny goşup gelýär.

Telefon belgisi
+99364002124
Salgysy
Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby 2023 (Mäti Kösäýew) köçesi, 23-nji jaý, 1-nji öý

E-poçta
egf2002@mail.ru
Sosial ulgam
@TTGJ