9-njy synp "Trigonometrik funksiýalar"

9-njy synp Algebra

  (4 reýtingler) 25 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2023-05-06 20:15:14 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-05-24 15:53:56 Türkmen
Näme öwrenerin?
 • Trigonometrik funksiýalaryň Tablisasyny ýat tutmazdan bahalaryny tapmagy başararsyňyz

Bu kurs üçin sapaklar
Talaplar
 • Matematika sapagyna gyzyklanmaň bolmaly
Beýany

9-njy synpa okuwa barýan ýaş matematiklerimiz üçin Trigonometrik funksiýalar temasynda wideo ýazgy taýýarladym. Esasy 2 bölekden durýar

1. Trigonometrik funksiýalarda burçlaryň berilişi

2. Trigonometrik funksiýalaryň bahalar tablisasy

3. Gönükmeler çözmek

Web saýtymyzyň salgysy:

https://sites.google.com/view/zehin321/mekdep


Bu wideo ýazgynyň 2-njisinde trigonometrik funksiýalaryň bahalaryny aňsat tapmak usulyny görkezdim. Bu usul häzirki güne çenli hiç bir çeşmelerde (youtube we başga) ýok. 

Bir azajyk kemçilikler bardyr, öňünden ötünç soraýaryn. Eger bu kemçilikleri doldurmakda maslahatlaryňyz bolsa elektron poçtama hat üsti bilen ýüz tutup bilersiňiz.

Daşoguz şäheriniň 32-nji orta mekdebiniň matematika mugallymy Tursunow Şakir    zehin321@gmail.com

Öwrediji hakda
 • 8 Synlar
 • 110 okuwçy
 • 2 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
4.75
Ortaça reýting
Synlar
 • 2023-05-10 21:20:13
  Şakir
  eBilim programmasyny gurnanlar sag bolsun, tölegsiz öwrenip hem öwredip bolýar...
 • 2023-05-10 21:57:47
  Amanbaýewa
  sinus cosinusa dusunmesemem mugallymymy lal galdyrsam gerek, gaty ansat ekeni, dine 90 cenli bolyamy ya onnanam ulylary hasaplap bolyamy?
 • 2023-05-11 08:10:02
  Sewinç
  Trigonometriya şeýle aňsatmy? köpeltmek tablissasynam şeýdip taýýarlaň onna ;-)
 • 2023-05-24 15:53:56
  Mahmyt
  Bu WideoKurs örän gowy taýynlanypdyr. Ýene-de dürli temalardan köpräk wideo goýarsyňyz diýip umyt edýän. Işiňizde üstünlik ýar bolsun!
0 TMT
Bu kurs:
 • 45 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 3 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi