Full Web Programmirleme

Full Web Programmirleme, Ýokary derjeli we birnäçe praktikalryň üsti bilen taýarlanan, we öz içine 50 den köp projekitleri alýar

  (3 reýtingler) 15 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2023-04-19 16:45:35 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-05-08 11:54:17 Türkmen
Näme öwrenerin?
 • Web sitlary we Web applikeşinleri düzip bilersiňiz özbaşdak

Bu kurs üçin sapaklar
 • Web barada başlangyç gysgaça tanyşlygy 07:34
 • VS Code we HTML bilen gysgaça tanyşlyk 08:56
 • HTML elements 08:54
 • HTML text formatting 14:10
 • HTML quotations 05:52
 • HTML links 03:43
 • Şul kurs boýunça geçiljek jemi projekitleriň yzgiderliligi we sany barada 02:27
 • HTML projekt 1 19:23
 • HTML projekt 2 bölüm 1 11:42
 • HTML projekt 2 bölüm 2 15:50
 • HTML projekt 3 bölüm 1 15:48
 • HTML projekt 3 bölüm 2 19:58
 • HTML projekt 3 bölüm 3 15:40
 • HTML projekt 3 bölüm 4 19:50
 • HTML projekt 4 bölüm 1 18:01
 • HTML projekt 4 bölüm 2 16:22
 • HTML projekt 5 bölüm 1 15:31
 • HTML projekt 5 bölüm 2 18:46
 • HTML projekt 6 bölüm 1 10:26
 • HTML projekt 6 bölüm 1 dowamy 10:35
 • HTML projekt 6 bölüm 2 19:32
Beýany

Siz bu kursda doly derjeli web programmirlemäni öwrenersiňiz. Ýagny Front end, Back end, Data base we Data management. We bu kurs başyny has ýönek HTML bilen başlap has ýokary derejeli zatlar bilen tamalýar. We esasan bu kurda siz haky praktilaryň üsti bilen öwrenersiňiz. Bu kurs bir näçe hakyky praktikalary öz içine alýar. Şeýle hem yzgiderli görnişde we has ýokary derjeli taýarlyk üçin praktikalaryň üsti bilen taýarlandy. 

Bu kurs öz içne HTML, CSS, SAAS, CSS, JAVASCRIPT, TYPESCRIPT, REACT, NPM packages, NODE.js, MySQL, SQL we başgada birnäçe web programirlemede ulanylýan zatlary öwrenersiňiz.

Bellik: Bu kusuň üstine dowamly täze wideo kurslary goşulup durar her hepde de.

We geçilýan sapaklaryň kodlarny şu linkiň üsti bilen GitHubdan hem görup we alyp bilersiňiz: https://github.com/SuleymanAmangeldiyev

We soraglarňyz bolsa hem şu mailiň üsti bilen habarlaşyp bilersiňiz: admin@turkmencodes.com

Öwrediji hakda
 • 3 Synlar
 • 15 okuwçy
 • 1 kurs
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2023-05-06 18:51:53
  Rejep
  köp köp sagbol! Web programist bolmak üçin gerek krus ekeni. Thanks 🙏
 • 2023-05-06 20:47:13
  Mekan
  Gaty üýtgeşik zatlarny owretyan ekeniniz sagboluň, we kursun dowamyna da garaşýarys 💯❤️❤️❤️
 • 2023-05-08 00:14:35
  Bagul
  Haladym, gowy zatlar etyanzi we dowamyna da garaşýarys,❤️❤️❤️💯💯
50 TMT
Bu kurs:
 • 280 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 21 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi