Bonus kitaplar

Bonus kitaplar

  (0 reýtingler) 127 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2023-02-02 11:11:18 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-02-08 16:58:24 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
  • Bonus kitaplar 00:48
Beýany

            Salam, E-Bilim platformasynyň mähriban agzalary! Bu "Bonus kitaplar" bölümimizi ýörite maliýe taýdan bilim almak isleýän we telekeçilik bilen meşgullanýan ildeşlerimiz üçin taýynlap açdyk. Bu bölümde siz "Maliýe erkinlige tarap 5 ädim" atly kitaby okap bilersiňiz. 

            Bu kitapda adamlaryň maliýe taýdan bilimleri bolmasa nädogry hereket etýändikleri we şol hereketleri gaýtalamazlyk, ýalňyşmazlyk üçin birnäçe peýdaly maslahatlar berilýär. Siz hem bu kitaby okamak bilen öz biznesiňizi galdyryň!

Öwrediji hakda
  • 1097 Synlar
  • 37701 okuwçy
  • 485 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
0.00
Ortaça reýting
Synlar
0 TMT
Bu kurs:
  • 1 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
  • 1 sany sapakdan ybarat
  • Hemme ýerde elýeterli
  • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi