Söwdany güýçlendirmek

Satuwy ýokary derejelere ýetirmegiň ýollary.

  (3 reýtingler) 204 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-12-08 15:18:26 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-03-24 09:17:20 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Söwda başlamak üçin bilmeli möhüm zatlar 10:55
 • Satyjy müşderiler bilen nädip gürleşmeli 15:13
 • Harydyň ýa-da hyzmatyň gymmatyny götermegiň usullary 13:48
 • Müşderiniň "Men intäk pikirlenjek" diýen meşhur garşylygy bilen işlemegiň 10 sany usuly 14:28
 • Müşderiniň "Gymmat" sözüni aradan aýyrmagyň 10 usuly 14:19
 • Söwdany güýçlendirmek 10:23
Beýany

Her bir satyjynyň we söwdägäriň isleýän zady - bu söwdany güýçlendirmek we satuwlary köpeltmek. Söwdäny güýçlendirmegip ýörite usullary we ýollary bar. Müşderi sizden hoşal gitmegi we siziň mydamalyk müşderiňize öwrülmegini isleýäňizmi?! Onda biziň bu sapaklarymyz siz üçin.

Öwrediji hakda
 • 27 Synlar
 • 2051 okuwçy
 • 25 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-12-23 12:52:46
  Alyjan
 • 2023-03-08 18:30:48
  umyt
 • 2023-03-24 09:16:43
  Lale
  👍
0 TMT
Bu kurs:
 • 80 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 6 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi