Türkmen goşgulary (2 bölüm)

Goşgular Şady Gylyjow tarapyndan okalar.

  (1 reýtingler) 66 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-11-09 17:00:55 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-04-17 17:35:34 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • "Eje", "Maňa bu dünýede köp zat gerek däl", "Soň söýenleň kagyz pula tapylmaz” we başga-da birnäçe goşgular Şady Gylyjow tarapyndan okalar 20:47
Beýany

Salam mähriban ildeşler E-Bilim platformasynda hoş gördük! Bu kursumyz goşgy diňlemegi gowy görýän ildeşlerimize gyzykly bolar. “Türkmen goşgulary (2 bölüm)” kursunyň sapaklarynda siz türkmen şahyrlarynyň ýazan goşgularyny diňläp lezzet alyp bilersiňiz. Şanazar Hydyrowyň "Ejeň bilen", Berdinazar Hudaýnazarowyň "Mümkin...ýene bir sagatdan giç bolar", Kerim Hallyýewiň "Ene gadry", Berinazar Hudaýnazarowyň “Goşgukar başy”, “Ah, dünýe men seni nädip söýmäýin”, “Bu peşgeş berlen çäklije ömri”, Kerim Gurbannepesowyň “Ömrüme pent”, Kuwwat Ýazmuhammedow “Ene derdi” goşgular. Şeýle hem "Eje", "Maňa bu dünýede köp zat gerek däl", "Soň söýenleň kagyz pula tapylmaz” goşgulary diňläp bilersiňiz. Goşgular Şady Gylyjow tarapyndan okalar.

 

Öwrediji hakda
 • 1182 Synlar
 • 44181 okuwçy
 • 488 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2023-04-17 17:35:34
  Ogulsenem
0 TMT
Bu kurs:
 • 21 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 1 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi