Türkmen goşgulary

Goşgular Zybagözel Orazmyradowna tarapyndan okalar.

  (4 reýtingler) 55 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-10-12 15:53:18 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-04-17 17:35:13 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • "Men gaýdyp gelerin", "Diýýärsiň:"Bäş ömür berse azyndan...", "Sende galan kitap" we başga ajaýyp goşgulary okaýar Zybagözel Orazmuradowna 17:00
Beýany

Salam mähriban ildeşler E-Bilim platformasynda hoş gördük! Bu kursumyz goşgy diňlemegi gowy görýän ildeşlerimize gyzykly bolar. “Türkmen goşgulary” kursunyň sapaklarynda siz türkmen şahyrlarynyň ýazan goşgularyny diňläp lezzet alyp bilersiňiz. Baýram Jütdiýewiň "Men gaýdyp gelerin", Kakamyrat Rejebowyň "Diýýärsiň:"Bäş ömür berse azyndan...", "Sende galan kitap", "Gijeki oýlar", "Bilginiň", "Göwün", Gülşirin Hanowanyň "Sen gamlansaň aýlanmaz ýer...", Döwletgeldi Annamyradowyň "Sen dolanmadyň", Aýgül Garaýewanyň "Saňa", "Şeýle bir ýürekdeş gürrüň edeli...", Aşyr Hanowyň "Kaka", Bilbil Kakabaýewanyň "Habar", goşgular. Goşgular Zybagözel Orazmyradowna tarapyndan okalar.

Öwrediji hakda
 • 1182 Synlar
 • 44182 okuwçy
 • 488 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-10-15 10:49:16
  Laçyn
  öran gowy
 • 2022-10-20 13:03:23
  Mekan
  Tüweleme gaty gowy üstünlik Permanjan
 • 2023-03-20 18:36:01
  Bahar
  Ajayyp goşgular... Diňledigiňçe diňläsiň gelýär.😍
 • 2023-04-17 17:35:13
  Ogulsenem
0 TMT
Bu kurs:
 • 17 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 1 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi