E-Bilim Media

E-Bilim Media bölüminde sizi hoş gördük!

  (11 reýtingler) 228 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-09-01 15:00:02 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-03-24 14:05:13 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • 7. Gyzykly faktlar – Üýrmeýän itler/Telefony oýlap tapyjy gelýän jaňlary örän halamaýardy/Näme üçin Kolumbuň açan adamlaryna “Indeýler” diýilýär? 02:20
 • 18. Dünýä habarlary – Ýöreýiş tizligiňi 2,5 esse ulaltýan aýakgaplar/Täze “Gorkuta ata” teleserial surata düşürilýär 03:51
 • 6. Gyzykly faktlar – The Beatles toparynyň agzalary notalary bilmeýärdiler/Iň uzyn atly paýtagt şäher/Ähli pişikler beýikden ýere düşenlerinde aýaklaryna düşmeýärler 02:01
 • 5. Gyzykly faktlar – Kosmasda adamlar tarapyndan döredilen zibiller/Kaspi deňizmi, ýa-da kölmi? 02:04
 • 4. Gyzykly faktlar –Antarktida näme üçin çöl hasap edilýär?/Boliwiýanyň La-Pas şäherinde näme üçin ýangyn döremeýär? 01:56
 • 17. Dünýä habarlary – Aşgabat şäherinde ilkinji ekofestiwal geçirildi/Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitabynyň XIV jildi çapdan çykdy. 02:55
 • 3. Gyzykly faktlar – Planetamyzyň iň beýik dagy 10205 metr beýiklige eýedir/Öli deňzinde suwa çümüp bolmaýar. 02:08
 • 2. Gyzykly faktlar – Marsda asman nähili reňdekä?/Mendeleýewiň periodik sistemasynda gabat gelmeýän harp. 01:47
 • 16. Dünýä habarlary – Basketbol boýunça täze dünýä rekordy/Täze Nasa sagatlary/II Hazar ykdysady forumy geçirildi 02:33
 • Beýniňe START ber! #N5 00:23
 • 1. Gyzykly faktlar – Gülgüne reňkli gar/Ýeke-täk kenarsyz deňiz/Dört ýarym şarda ýerleşýän yklym. 01:50
 • "Taýynmy?" sorag-jogap 01:30
 • 15. Dünýä habarlary – Tesla kompaniýasy adamsypat robotlaryň önümçiligine başlady/Ýaponiýanyň 50 ýyllyk rekordy/Zenewada tehnologiýalar sergisi geçiriler 02:33
 • 14. Dünýä habarlary – Apple Watch akylly sagatlary Britan ýaşaýjysyny halas etdi/ Hytaýyň kompaniýasynda wirtual robot umumy direktor saýlanyldy. 02:23
 • 13. Dünýä habarlary – BAE-niň täze Aý şekilli bina taslamasy/Ferrari kompaniýasy ilkinji uly kysymly ýeňil ulagyny öndürdi/Emeli hemra birikdiriljek akylly telefonlar 02:36
 • 12. Dünýä habarlary – 2050-nji ýyla syýahat, täze iş orunlary/BMW reňkini awtomatiki üýtgedip bilýän awtoulaglary öndürdi/Akylly aýnalar 02:36
 • 11. Dünýä habarlary – Dünýädäki ilkinji magnitli asma ýollary/Kosmonawtlar kosmosda ilkinji gezek ösümlik ösdürdiler/Suwotylardan ýasalan aýakgaplar 02:46
 • 10. Dünýä Habarlary - Dinozawrlaryň yzy bar täze ýer tapylypdyr/Kompýuter syçany ulanyşdan galmagy mümkin/Durman Ýuwaş ummany ýüzüp geçen adam we ş.m. täsin habarlar. 03:00
 • Beýniňe START ber! #N4 00:19
 • 9. Dünýä Habarlary - Ekologiki arassa uçar/Wodorod bilen işleýän demir ýol/e-kitaplaryň täze erasy we ş.m. täsin täzelikler 02:40
 • 8. Dünýä Habarlary - Stressa garşy çörek/Aliexpressda robotlar işleýär/Ýaşulular iPhone ulanmagy öwrenýarler/5 ýaşly ýazyjy we ş/m/ täsin täzelikler 02:25
 • Beýniňe START ber! #N3 00:34
 • 7. Dünýä Habarlary - Bir wagtda 3 sany miwe berýän ösümligi ýetişdirdiler/Ýaltalara işlerini etdirýän kafe/Suwasty maşyn ýollar we ş.m. täsin täzelikler 02:22
 • 6. Dünýä Habarlary - Dünýädäki iň uly ir-iýmişler/Itler diňe begenenlerinde aglaýarlar/Ýeri zibilden arassalap, süýjülikleri gazanyp bolýan ýer we ş.m. täsin täzelikle 02:49
 • Peýdaly maslahatlar [Näme üçin E-Bilimi saýlamaly?] 02:01
 • 5. Dünýa Habarlary - Türkmen kibersporty öňe çykýar/Apple inc. öz önümlerini galyndylardan ýasamaga başlady/Ümür älemgoşarlary hakykatmy? we ş.ý. täsin täzelikler 02:48
 • Beýniňe START ber! #N2 00:21
 • 4. Dünýä habarlary - Daşkent halkara film festiwalynda Oguz Han türkmenfilm kinostudiýasynyň işi/Portatiw wirtual hakykat äýnegi we ş.m. täsiz täzelikler 04:07
 • 3. Dünýä Habarlary - 63 türkmenleriň atlary kosmosa uçdy/Apple inc. elektromobil çykaryp başlar/Italiýadaky otel Şweýsariýa düşdi we ş.m. täsin täzelikler 03:59
 • Beýniňe START ber! #N1 00:22
 • 2. Dünýä Habarlary - Basym internet ähli ýerde bolar/Plastika ulanyşdan düýbünden galmagy mümkin/5G basym ähli ýerde elýeterli bolar we ş.m. täsin täzlikler 02:16
 • 1. Dünýä Habarlary - Gün batareýleri basym ýeke-täk energiýa çeşmeleri bolar/Wirtual hakykat ýakyn wagtda adaty zada öwrüler we şm. täsin täzelikler 02:31
Beýany

Salam, hormatly agzalar! E-Bilim Media bölüminde sizi hoş gördük! Bu ýerde siz dünýä habarlary, gyzykly faktlary, peýdaly maslahatlary, baýrakly logiki soraglary, platformamyzyň täzeliklerini we kurslarymyza synlary tomaşa edip bilersiňiz. Bizden daşlaşmaň!

Öwrediji hakda
 • 1097 Synlar
 • 37703 okuwçy
 • 485 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-09-02 15:06:56
  rahat
  👍
 • 2022-09-08 20:06:32
  Ata
  Gaty gowy bolupdyr.
 • 2022-09-02 16:28:34
  dowran
  gaty bet tazelikler bar eken tuweleme isinizde dine ustunlik arzuw edyan
 • 2022-09-10 20:03:18
  Bagtyýar
  1. Ýol. 2. Küştdäki at.
 • 2022-09-09 18:07:09
  aman
  hic zat iymeyan at agac at
 • 2022-09-15 00:31:35
  Yhlas
  #4 1 Bulut 2 Küştçi
 • 2022-09-16 16:05:49
  Toýly
  #N3-iň jogaplary: 1.Sebäbi her gezek şol bir adam utanok. 2.Sebäbi bular üçemler. #N4-iň jogaplary: 1.Bulut 2.Küştçi
 • 2022-09-19 00:09:47
  Hajar
  #1. 1.Diş.(Suyt dis, hakyky dis mugt berilyar)olam gacandan son lukmana gitmeli,tolegli))) 2.gecmisi bolmadygyn geljegi bolmaz. Yzyna goz aylap, gelejege netije cykaryar #2. 1. Habar   2.kust oynundaky at. #3. 1.meselem 4 gezek oyun oynan bolsa 2 gezekde sol adam utyar,2gezekdede deneden bolyar(utulanok). utushlaryn netijesi:deneden gutaryar. 2.Bir caga yylyn basynda dogulyar. Beyleki caga yylyn ahyrynda dogulyar.Inede size suytdes doganlar.Ikisi 1 yylda.ekiz dal. #4. 1.gowun yada bulut 2.kustci. haysy dogruka ))) okasanyz, jogap yazayyñ 🥰🥰🥰
 • 2022-10-17 21:53:58
  Eziz
 • 2023-01-19 17:38:13
  Ýakup
  gaty gowy programma eken
 • 2023-03-24 13:55:15
  Gülzar
  #5 1ömrüňi 2 dynç almak üçin #1 2 sebäbi garaşýan ýa da göresi gelýän adam geler öýdýär 1 1 gezek erbetlik etdi nagyşlary 2 gezek erbetlik etdi bagyşlanýar 3 gezek bagyşlanmaz
0 TMT
Bu kurs:
 • 71 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 32 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi