Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan

Bu kursumyzda Siz Hormatly Arkadagymyzyň “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan” atly kitaby bilen tanyşarsyňyz

  (3 reýtingler) 60 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-05-11 12:39:30 Iň soňky gezek täzelendi: 2022-10-05 20:15:28 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan 01:03
Beýany

Salam mähriban ildeşler E-Bilim platformasynda hoş gördük! Bu kursumyzda Siz Hormatly Arkadagymyzyň “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan” atly kitaby bilen tanyşarsyňyz. Watanymyzyň at-abraýy, döwlet Garaşsyzlygymyzyň we baky Bitaraplygymyzyň gazananlary bilen has-da beýikdir. Bu iki beýik, mukaddes düşünje Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň öňden görüjilikli pähim-paýhaslarynda berkäp, jemgyýetimiziň esasy daýanjyna öwrüldi. Bu kitap Gahryman Arkadagymyzyň çykyşlarynda, interwýularynda, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk baýramçylyklary mynasybetli gutlaglarynda aýdan pähim-parasatly sözlerinden alnan parçalardan ybaratdyr. Bu kitaby öz enjamyňyza (kompýuteriňize ýa-da telefonyňyza) ýükläp alyp bilersiňiz.

Öwrediji hakda
 • 1270 Synlar
 • 54332 okuwçy
 • 488 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-05-16 13:30:44
  Jeren
 • 2022-06-07 13:53:26
  Shohrat
  Sag boluň köp köp!!!
 • 2022-07-05 12:22:04
  Sahra
0 TMT
Bu kurs:
 • 2 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 1 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi