Maket taýýarlamak (Başlangyç)

Jaýyň makedini ýasamagy öwrenmek

  (11 reýtingler) 602 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2022-03-01 14:47:57 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-11-09 11:54:13 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Jaýyň çyzgysyny çyzmak 06:35
 • Maket ýasamak üçin material saýlaýas 09:15
 • Jaýyň makedini reklemek 07:42
 • Jaýyň üstüni ýapmak 07:44
 • Jaýyň makedine aýna dakmak 13:18
 • Makediň daşky bezegleri 17:50
Beýany

      Salam, mähriban dostlar ähliňizi E-Bilim wideo okuw platformasynda hoş gördük. Bu wideoda biz size ilkinji taslama işimizi hödürleýäris we geljekde siz bilen birnäçe taslamalarymyzy paýlaşmagy meýilleşdirýäris. Jaýyň makedini nähili ýagdaýda ýasamaly, nämeler gerek we nädip öwrenmeli şolar dogrusynda giňişleýin size hödürläris. Mundan başga-da bu sapagymyzyň dowamynda jaýyň makedini ýasamak üçin ilki bilen çyzgysyny çyzmagy öwreneris. Soňra bolsa öz islegimize görä jaýyň makedini ýasamak üçin material saýlap çyzan çyzgymyzy şol materiala geçireris. Makediň daşyna islegiňize görä bezeglerini edip owadanlap bilersiňiz.

Öwrediji hakda
 • 1284 Synlar
 • 56793 okuwçy
 • 488 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-03-19 06:12:59
  Jemile
  Tüweleme!!! Gaty gowy bolupdyr!))
 • 2022-04-11 00:38:25
  Shohrat
 • 2022-04-21 14:53:47
  Enesha
  Gowy gysgacha dushnukli. Sag bol! Ishinde ustunlik!
 • 2022-04-25 08:41:27
  Muhammetaly
  gaty gowy
 • 2022-05-18 12:11:50
  Jeren
 • 2022-06-07 14:03:12
  Shohrat
  Özüňize maket taýýarlamak isleseňiz şu kursy görüň we öwreniň
 • 2022-07-06 12:27:15
  Sahra
  tuweleme gaty gowy kurs. Sular yaly kurslan dowamy kop bolsun.
 • 2022-08-14 15:00:42
  Wepa
  oran gowy berekella!
 • 2022-08-31 17:58:37
  -
  Örän gowy sag bol köp köp
 • 2023-08-10 14:53:03
  Atajan
  materiallary nirde satylyar
 • 2023-09-06 22:17:21
  Agajan
0 TMT
Bu kurs:
 • 63 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 6 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi