Android priloženiýany döretmek (2 bölüm)

Android studio-da priloženiýa düzmegi öwreniň

  (6 reýtingler) 913 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-10-29 12:26:18 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-03-20 06:27:55 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Arifmetiki operatorlar 12:31
 • Arifmetiki operatorlar 2 26:08
 • Artdyrma, azaltma operatorlary 09:25
 • Garşylaşdyrma operatorlary 15:02
 • Logiki operatorlar 16:11
 • Karar gurluşlary 19:10
 • If, else operatorlary 08:36
 • If, else operatorlary 2 13:42
Beýany

Android studio kursumyzda biz nämeleri öwreneris?

- Siz bu kursda öz kompýuteriňize JDK ni internetden almagy, kompýuteriňize gurmagy.

- Android studiony internetden almagy we kompýuteriňize gurmagy.

- JDK sazlamalaryny düzmegi, täze taslama döretmegi.

- Taslamanyň sazlamalaryny düzmegi öwrenersiňiz.

          Bulary edenimizde biz eýýäm bir programmany taslama görnüşinde döreden bolýarys. Bulary öwreneniňizden soňra Android studio bilen gysgajyk tanyşlyk geçeris. Soňra emulator döretmegi, başdaky döreden programmamyzyň içindäki hatlary üýtgetmegi we programmanyň adyny üýtgetmegi öwreneris. Soňra Int, double,  float, byte san maglumat görnüşlerini we üýtgeýänlerini ýazmagy öwrenersiňiz. Kodlary ýazmagyň düzgünlerini aýratynlykda öwrederis. Teswir setirini döretmegi we char, String, Boolean tekst maglumat görnüşlerini döretmegi öwrenersiňiz. Häzirlikçe bärdäki köp sözler size nätanyş bolup biler bu sözleri öwrenmek we Android studioda programma ýazmak isleýän bolsaňyz, onda biziň kursymyzy alyň we bu zatlaryň ählisini öwreniň. 

         Bulardan başga-da siz bu kursumyzda operatorlar tanyşarsyňyz, ulanylşyny we olaryň ýazylyş düzgünlerini öwrenersiňiz.

Öwrediji hakda
 • 1284 Synlar
 • 56793 okuwçy
 • 488 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2021-11-16 10:37:24
  Toýly
  Kursy haladym, ýöne öz bilýän zatlarym bolansoň kompýuterime ýükläp almadym. Gowy taýýarlanylypdyr, özem başdan başlap jikme-jik düşündirilýär. Iň esasy zat bolsa türkmen dilinde bolmagy. Çünki bu ýere öwrenmäge gelýän ýaşlar türkmen dilinde bolanlygy üçin şu saýtdan öwrenýärler. Sizem şol talaby berjaý edipsiňiz. Indiki kurslarda hem şu depgini gowşatman, dowam ediň! Üstünlik size!
 • 2022-01-29 08:09:57
  Shohrat
  bu kursda öz telefonyňa preloženiýa döredip bilersiňiz gaty kurs men haladym !!!
 • 2022-03-17 13:11:06
  Yaz
 • 2022-03-17 13:28:11
  Jeren
 • 2022-06-07 13:59:39
  Shohrat
 • 2022-07-23 08:24:51
  Kakyś
  👍🏻👍🏻👍🏻
0 TMT
Bu kurs:
 • 121 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 8 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi