Android priloženiýany döretmek

Bu kursy geçen soň Android studio-da öz taslamaňyzy düzersiňiz

  (7 reýtingler) 1206 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-10-18 12:04:03 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-01-09 20:36:20 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Android programmasyny gurnamak 09:07
 • Android SDK sazlamalary 26:32
 • Emulator döretmek 10:41
 • San maglumatlary 24:17
 • Üýtgeýän ululyk bilen işlemek 21:00
 • Tekst maglumat görnüşleri 22:39
Beýany

Android studio kursumyzda biz nämeleri öwreneris?

- Siz bu kursda öz kompýuteriňize JDK ni internetden almagy, kompýuteriňize gurmagy.

- Android studiony internetden almagy we kompýuteriňize gurmagy.

- JDK sazlamalaryny düzmegi, täze taslama döretmegi.

- Taslamanyň sazlamalaryny düzmegi öwrenersiňiz.

Bulary edenimizde biz eýýäm bir programmany taslama görnüşinde döreden bolýarys. Bulary öwreneniňizden soňra Android studio bilen gysgajyk tanyşlyk geçeris. Soňra emulator döretmegi, başdaky döreden programmamyzyň içindäki hatlary üýtgetmegi we programmanyň adyny üýtgetmegi öwreneris. Soňra Int, double,  float, byte san maglumat görnüşlerini we üýtgeýänlerini ýazmagy öwrenersiňiz. Kodlary ýazmagyň düzgünlerini aýratynlykda öwrederis. Teswir setirini döretmegi we char, String, Boolean tekst maglumat görnüşlerini döretmegi öwrenersiňiz. Häzirlikçe bärdäki köp sözler size nätanyş bolup biler bu sözleri öwrenmek we Android studioda programma ýazmak isleýän bolsaňyz, onda biziň kursymyzy alyň we bu zatlaryň ählisini öwreniň.

Öwrediji hakda
 • 1097 Synlar
 • 37688 okuwçy
 • 485 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2022-03-14 05:50:19
  Jeren
 • 2022-03-17 11:06:44
  Jeren
 • 2022-03-17 13:01:27
  Yaz
 • 2022-04-27 15:17:31
  Sabyr
  Başlangyç Mobile Programming ,hem-de birnäçe peýdaly maglumatlar...
 • 2022-05-19 12:51:21
  Gülnara
  Android priloženiýany döretmek kursy şeýle gyzykly kurs, örän haladym
 • 2022-06-07 13:57:11
  Shohrat
  gaty gowy full!
 • 2022-09-14 10:20:51
  Maral
0 TMT
Bu kurs:
 • 115 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 6 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi