Ýapon dili - başlangyç kursy

Ýapon – dili bilen tanyşmak.

  (7 reýtingler) 491 okuwçy kursa ýazyldy
Döredildi: 2021-10-08 03:31:50 Iň soňky gezek täzelendi: 2023-03-13 00:35:38 Türkmen

Bu kurs üçin sapaklar
 • Ýapon dili bilen tanyşmak. Hiragana 14:43
 • Hiragana dowamy 14:53
 • Ýaponça sözleriň aýdylyşy 06:39
 • ''ga,za,da,ba,pa'' harplary öwrenmek 08:12
 • ''ga,za,da,ba,pa'' harplary 2 05:53
 • Ýumuşlary ýerine ýetiriň 03:43
 • ''ya,yu,yo'' harplaryň ulanylyşy 10:13
 • Çekimli harplar 11:13
 • Maşgala agzalaryny ýaponça aýdalyň 08:57
 • Täze sözler 04:45
 • Sanlary we zatlary sanamak 11:21
 • Sanlary we zatlary sanamak 2 18:13
 • 1. Synag 20 sorag 20 min
Beýany

        Salam! Mähriban ildeşler E-bilim platformamyzda hoş gördük. Men bu kursumyzda size Ýapon-dilini öwretmekçi. Siz bu kursumyzyň dowamynda nämeleri öwrenip bilersiňiz, şolar dogrysynda gysgaça maglumat bereýin. Men bu kursumy Ýapon-dilini başdan öwrenmek isleýänler üçin hem göz öňüme tutdym. Ilki biz siziň bilen Ýapon-diliniň elipbiýi bilen tanyşarys, soňra bolsa ýapon sözlerini we Ýapon-diliniň käbir grammatikasyny öwreneris. Eger-de siz Ýapon-dilini öwrenmek isleýän bolsaňyz onda: 

1.     Ýanyňyzda hökman depder bilen ruçkaňyz bolsun. Öwredýän zatlarymy özüňize belläp alyň.

2.     Sapaklary yzygider ýagdaýda görüň. 1-nji wideony görmän beýleki wideolara geçmäň.

3.     Köpräk praktika geçiň.

Şu şertleri berjaý etseňiz gysga wagtyň içinde ýapon-dilini öwrenip bilersiňiz.

         Geliň, onda sapagymyza başlalyň!

 

Öwrediji hakda
 • 1097 Synlar
 • 37694 okuwçy
 • 485 kurslar
Okuwçylaryň pikirleri
5.00
Ortaça reýting
Synlar
 • 2021-11-20 03:36:20
  -
  Thank you teacher. It is a interesting for me!!!
 • 2022-03-17 11:01:53
  Sahra
  Sag boluň! Ýapon diliniň grammatikasyny öwredýän wideo kurs hem taýynlaýyň.
 • 2022-05-18 11:41:29
  Jeren
 • 2022-06-07 13:59:31
  Shohrat
  ýaponça gaty gowy öwretýä men 2 günde 50 söz aňsatlyk bilen öwrendim. ありがとう
 • 2022-07-23 08:25:36
  Kakyś
  👍🏻👍🏻👍🏻
 • 2023-01-26 07:01:45
  Kakajan
  örän gowy
 • 2023-03-13 00:35:38
  Jahan
  gaty haladym
0 TMT
Bu kurs:
 • 119 minut dowamlylygy bolan wideosapaklar
 • 12 sany sapakdan ybarat
 • Hemme ýerde elýeterli
 • Mobil enjamlarda ýükläp alma mümkinçiligi